Spindelns familjehemsvård Sverige AB flyttar in på Bråstaborg

Spindelns Familjehemvård

Vi kan erbjuda en uppdragsgivare hela vårdkedjan - allt från jourplacering, utredning, behandling och omvårdnad till utsluss och eftervård - eller delar av den.
Våra familjehem är ordentligt utredda och har tillgång till kontinuerlig metodhandledning. Bland annat av de skälen kan vi erbjuda familjehemsvård som alternativ till institutions-placering. Familjehemvården erbjuder en kvalitativ vård i en mer normaliserad och småskalig miljö vilket underlättar återflytt till hemmiljön.
Målet är förstås att hjälpa klienter för vilka samhällets normala insatser inte varit helt tillräckliga. Klienterna ska till slut kunna leva och vara delaktiga i samhället - utan droger och kriminalitet - samt kunna fungera socialt. Vi vill tro att klienten själv har förmågor, och vi försöker få klienten att utveckla ett eget konsekvenstänkande.
Alla utredningar och medicinsk behandling utförs av vårt systerbolag SPUT - Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Mellansverige AB sput.se